Minister Schouten (LNV) heeft op 24 november een brief geschreven aan de Tweede Kamer, als antwoord op een motie van kamerlid Dik-Faber (CU). Hierin zet zij uiteen wat haar inzet is geweest op het gebied van korte ketens en regionale voedselsystemen. In deze brief een lezen we een belangrijke rol voor de Taskforce Korte Keten. De minister maakt een opsomming wat de TKK de afgelopen jaren allemaal heeft gedaan en welke impact dit heeft gehad. Ook gaat zij in op het adviesrapport dat we hebben gepubliceerd over de Nationale Samenwerking Korte Keten. 

Een aantal relevante highlights uit de brief:

– Regionale voedselsystemen en korte ketens zijn een manier om de transitie naar kringlooplandbouw vorm te geven, nieuwe verdienmodellen voor de boer te realiseren, de ontwikkeling van agrarische producten en concepten met een hogere toegevoegde waarde te stimuleren en de verbinding tussen boer en burger te versterken.

– Wageningen University & Research (WUR) heeft in mijn opdracht onderzoek gedaan het marktaandeel van korte keten producten en hoe dit aandeel kan groeien. Uit dat onderzoek komt naar voren dat de huidige marktomzet van consumptie uit de korte keten wordt geschat op € 2,2 miljard. De gezamenlijke ambitie van de provincies en LNV is om ondernemers zodanig te faciliteren dat zij kunnen komen tot een verdubbeling van de marktomzet van consumptie uit de korte keten in 2024 naar € 4,4 miljard.

– In mijn brief aan uw Kamer van 2 augustus 2019 (Kamerstuk 35 068, nr. 4) heb ik de TaskForce Korte Keten (hierna: TKK) als richtinggevend benoemd voor de verdere ontwikkeling van de korte voedselketen in Nederland. Dit omdat ik geloof dat wij het niet alleen vanuit Den Haag moeten doen, maar dat Rijk, provincies en gemeenten de ontwikkeling van de korte voedselketen gezamenlijk moeten oppakken.

– De TKK heeft, in nauwe samenwerking met boeren, korte keten ondernemers, de provincies en LNV sinds 2019 regionale voedselsystemen en korte ketens stevig op de kaart gezet. In reactie op de COVID-19-maatregelen in het voorjaar van 2020 werd een landelijke campagne opgezet, ‘Support Your Locals’, met als gevolg nieuwe afzetmogelijkheden voor boeren en de start van tientallen nieuwe korte keten initiatieven in het land. In samenwerking met het Rode Kruis, Flevofood en Local2Local werden er ruim 30.000 voedselpakketten met verse producten van Nederlandse boeren gedistribueerd. Inmiddels hebben zich ruim 300 korteketeninitiatieven aangesloten bij de TKK en Support Your Locals.

– Gezien bovenstaande heeft de TKK, in opdracht van de provincies en LNV, een zogenoemde roadmap opgesteld om te komen tot een nationale samenwerking voor de korte keten.

Provincies en LNV zijn momenteel in beraad zijn over hoe en op welke manier ze de adviezen uit het rapport gaan overnemen. Het is nog even wachten op de nieuwe minister en diens voorkeuren, maar vanuit TKK hebben we er vertrouwen in dat volgend jaar een echte start kan worden gemaakt met de Nationale Samenwerking Korte Keten.

Bekijk de hele kamerbrief

Bekijk het adviesrapport Nationale Samenwerking Korte Keten