Koppen bij elkaar

De Taskforce is een stichting die ontstaan is vanuit een krachtenbundeling van zeven ondernemers en experts in de korte keten, geinspireerd door jaren ervaring en uitdagingen. Zij initieerden deze samenwerking naar aanleiding van de themagroep Korte Ketens binnen de Transitie Coalitie Voedsel. Deze koplopers hebben zitting in de programmaraad. De Taskforce is een unieke samenwerking die tot doel heeft de regionale dynamiek en momentum van korte voedselketens te ondersteunen en versterken door kennis te delen, ontwikkeling te faciliteren en het momentum zo goed mogelijk te benutten.

De Taskforce Korte Keten is gevestigd op Fort bij ‘t Hemeltje te Houten, een plek waar vanuit verschillende organisaties gewerkt wordt aan de circulaire economie. De stichting heeft een bestuur, een programmaraad en een Raad van Advies..

De TKK wordt ondersteund door de Transitie Coalitie Voedsel, LTO (LTO-Noord, ZLTO en LLTB), Rijksdienst voor Ondernemen (RVO, vanuit programma DuurzaamDoor) en het Ministerie van LNV. De Taskforce Korte Keten wordt inmiddels gedragen door alle koplopers en meer dan 150 korte keten-initiatieven in Nederland.

Waarom de Taskforce Korte Keten?

Nederland kent vele korte voedselketens: initiatieven die inzetten op lokaal voedsel, een eerlijke prijs voor producenten en meer verbinding tussen boeren en stedelingen. Deze korte keteninitiatieven lopen echter vaak tegen dezelfde obstakels aan, vooral als ze beginnen te groeien. Ieder initiatief moet zelf weer opnieuw het wiel uitvinden. En daarom blijft het bereik van deze initiatieven klein, zeker ten opzichte van de retail. De Taskforce Korte Keten wil dit verbeteren door samenwerking en kennisdeling op landelijk niveau te faciliteren.

Wat doet de Taskforce Korte Keten?

De Taskforce Korte Keten is opgericht als een plek waar kennis, data en inzichten over korte voedselketens bij elkaar komen. Het doel is om de belangrijkste obstakels voor korte keteninitiatieven weg te nemen, waardoor macht in de voedselketen beter wordt verdeeld. Die obstakels blijken namelijk voor ieder afzonderlijk korte keteninitiatief weer op te spelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om logistieke moeilijkheden, vraagstukken rondom data en terugkerende vragen over multi-channelverkoop.

De Taskforce wil kennis, inzichten, data en ervaringen bundelen zodat initiatieven in staat zijn op te schalen, meer impact te bewerkstelligen en de voedseltransitie te versnellen, zonder de eigen identiteit te verliezen. Dit doet de Taskforce samen met ondernemers in het veld. In mei 2019 is de Taskforce gestart met een RegioTour door Nederland. Deze regionale informatiebijeenkomsten hebben geleid tot drie programmalijnen: logistiek, data en multichannel-benadering. Per programmalijn delen tien tot vijftien korte ketenondernemers hun kennis en werken ze samen om de overkoepelende vraagstukken op te lossen.

Hoe doet de Taskforce Korte Keten dat?

Transitie naar duurzame samenleving
Hoe gaan we het antwoord vinden op de diepere vragen over hoe we de transitie kunnen versnellen naar een duurzame samenleving en een voedselsysteem dat ons dient en niet gijzelt? Hoe gaan we elkaar vinden in de modellen die kloppen en elkaar aanvullen en verbinden? Hoe gaan we daar komen?

GAIN transitiemodel
De Taskforce werkt met het GAIN transitiemodel. Het is een op game design gebaseerd samenwerkingsmodel dat voor elke speler in de korte keten relevant is. Alleen door samenwerking versterken en versnellen wij de transitie van (een deel) van het voedselsysteem.

Level I, II, III. Dit zijn de niveaus die de Taskforce Korte Keten vertegenwoordigt. Na 10 jaar stimulering en ontwikkeling van korte ketens zeggen wij: stop nu even met leuke nieuwe dingen doen en denk na over alle kennis, het bereik en de data die wij al hebben en samen kunnen mobiliseren.

Want daar zit uiteindelijk de sleutel tot een ​level playing field ​met de markt om die transformatie te realiseren. De Taskforce ziet grote mogelijkheden om met praktische oplossingen de concurrentiekracht en duurzaamheid van korte voedselketens te vergroten.

GAIN transitiemodel

Wil je meer weten?

Neem dan gerust contact met ons op.