Het afgelopen jaar heeft Taskforce Korte Keten (TKK) met alle provincies en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit intensief gewerkt aan een gezamenlijke aanpak voor het realiseren van korte voedselketens: korte verbindingen tussen boer en consument. Als resultaat hiervan heeft TKK een advies uitgebracht aan LNV en provincies onder de noemer ‘Nationale Samenwerking Korte Keten’.

[Download hier het adviesrapport – Nationale Samenwerking Korte Keten]

“In korte ketens wordt door agrarische ondernemers geëxperimenteerd met nieuwe verdienmodellen. Met nieuwe initiatieven gaan we van kwantiteit naar kwaliteit, betalen we een betere prijs voor landbouwproducten en leggen we de nadruk op toegevoegde waarde. Wat ons betreft zijn korte ketens de start van de vernieuwing van het Nederlandse voedselsysteem. Wij roepen daarom de overheid op om het voortouw te nemen in het opzetten van korte ketens in Nederland.” – Drees Peter van den Bosch, voorzitter TKK

Nationale Samenwerking Korte Keten

Met het omarmen van een gezamenlijke definitie, meetbare doelstellingen en het beter in lijn brengen van beleidsinstrumenten op nationaal- en provinciaal niveau, kunnen beschikbare middelen uit de LNV begroting, provinciale begrotingen, POP-regelingen en het EU-herstelfonds doelmatiger worden ingezet. 

In dit kader worden de provincies en LNV geadviseerd om;

  • Bovenregionaal te gaan samenwerken binnen de Nationale Samenwerking Korte Keten (NSKK) om daarmee korte keten-ondernemers zodanig te faciliteren dat zij kunnen komen tot een verdubbeling van de marktomzet van consumptie uit de korte keten in 2024 naar 4,4 miljard euro;
  • In het kader van NSKK, en indien mogelijk ook binnen provinciale projecten, de volgende definitie van korte ketens te gebruiken:

“Een korte keten is een toeleveringsketen met een beperkt aantal marktdeelnemers die zich inzetten voor samenwerking, lokale economische ontwikkeling en nauwe geografische en sociale betrekkingen tussen voedselproducenten, -verwerkers en consumenten.” EU 1305/2013;

  •   De vorderingen van de samenwerking jaarlijks te monitoren aan de hand van een inschatting van de marktomzet zoals gemeten door Wageningen UR;
  •   De NSKK in te richten aan de hand van drie pijlers, te weten:

1) Structureel overleg samenwerkende provincies en LNV op landelijk niveau

2) Een nieuw op te zetten kennisplatform: Steunpunt Korte Keten

3) Bovenregionale samenwerking volgend op de gezamenlijk ontwikkelde roadmap

Vervolgstappen

Op 29 september is een brief gestuurd naar de Tweede Kamerleden, waarin de hoofdlijnen van het advies zijn beschreven. De provincies en het ministerie van LNV hebben naar aanleiding van dit advies een aantal vervolgstappen in beraad. TKK hoopt dat de provincies en LNV een samenhangend deel van dit advies overnemen. 

Bekijk hier de brief die verstuurd is naar de Tweede Kamerleden op 29 september.